Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Decomusic
1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van en met Decomusic.  De huurder/opdrachtgever/koper wordt geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2. PRIJZEN EN TARIEVEN
Alle beschreven prijzen op deze website zijn inclusief BTW. De geluidsinstallaties worden ten alle tijden bezorgd en aangesloten mits anders vermeld op de website. Bij een enkele rijafstand van 20km of meer worden er reiskosten a € 0,50 per gereden kilometer in rekening gebracht.
3. VERHUURVOORWAARDEN
De borgsom en de huurprijs van de gehuurde goederen dient u te voldoen bij het bezorgen of afhalen hiervan. Na de huurperiode worden de gehuurde spullen gecontroleerd, blijken deze zonder gebreken te zijn dan wordt de borgsom door Decomusic meteen aan u retour betaald. Ook de huurder dient de goederen zelf te controleren op eventuele gebreken.
Indien de goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor ieder deel van de dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn de dagprijs door Decomusic  bij de huurder in rekening gebracht worden.
In geval van diefstal of vermissing dient de huurder meteen aangifte te doen bij de politie en de verzekering evenals het op de hoogte stellen van deze diefstal of vermissing bij Decomusic.
Decomusic heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie of vervanging van de gehuurde goederen te verhalen op de huurder. Decomusic behoud ten alle tijden het recht, zonder uitleg verschuldigd te zijn aan de huurder, om de huur van enigerlei aan goederen ongedaan te maken.
4. RETOUR VOORWAARDEN
De huurder zal er zorg voor dragen dan de alle gehuurde goederen weer schoon worden aangeleverd bij Decomusic. Eventuele schoonmaak kosten worden ingehouden op de borgsom of worden bij de huurder in rekening gebracht.
5. AANSPRAKELIJKHEID
Ontstaat er door schuld van de huurder of zijn / haar gasten een beschadiging of defect aan de gehuurde zaken, dan is de huurder ten alle tijden aansprakelijk en zullen de onkosten aan Decomusic moeten worden vergoed door de huurder. Alle kosten van reparatie, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, waaronder die van een incassobureau of advocaat, bij bijvoorbeeld het weigeren van betaling van reparatiekosten zullen voor rekening komen voor de huurder. Deze kosten bedragen tenminste 20% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van €. 100,00. Na reparatie van de gebreken aan de gehuurde zaken kan Decomusic nimmer verplicht worden om aan de huurder een inkoop rekening van de reparatie en/of onderdelen te tonen/openbaar te maken. Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan is Decomusic niet aansprakelijk. Huurder en/of opdrachtgever zal Decomusic ter zake voor alle aanspraken vrijwaren.
6. ANNULERINGEN
Ontbinding van de overeenkomst mondeling of schriftelijk, tussen de opdrachtgever en Decomusic is alleen mogelijk in bepaalde gevallen. Reeds gemaakte kosten of kostprijs van voorbereiding van de opdracht zullen worden doorberekend aan de huurder. Deze kosten bedragen:
Tot 14 dagen voor de huurdatum: kosteloos. Tot 7 dagen voor de huurdatum: 50% van het factuurbedrag van de opdracht. Binnen 24 uur voor huurdatum: 100% van het factuurbedrag van de opdracht, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
7. TIJDEN EN TERMIJNEN
Tenzij anders overeengekomen, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding hiervan, de huurder geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
8. OPLEVERING EN RISICO
Zodra de gehuurde goederen van Decomusic worden afgehaald of bij bezorgen op locatie zijn aangekomen, is de huurder/opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging hiervan.
9. OVERMACHT
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kan er van Decomusic geen uitvoering van de overeenkomst worden verlangd, alsmede geleden schade op Decomusic kunnen worden verhaalt.
10. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
De huurder is ervoor verantwoordelijk, c.q. zorgt er voor dat Decomusic ten alle tijden bij de gehuurde materialen toegankelijkheid heeft zonder bijkomende kosten. De opdrachtgever dient de werkomstandigheden te optimaliseren en dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de locatie waar de materialen geplaatst of opgehaald dienen te worden.
11. BUMA/STEMRA
Indien u als huurder/opdrachtgever een geluidsinstallatie huurt van Decomusic, dient u zelf informatie aan te vragen of er BUMA/STEMRA rechten verschuldigd zullen zijn, dan wel andere rechten/vergunningen die samenhangen met voortbrengsel van de geest. De kosten van deze rechten/vergunningen zijn ten alle tijden voor de huurder/opdrachtgever. De huurder/opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat Decomusic nimmer aansprakelijk gesteld kan worden en zal vrijwaren voor de betaling of vervolging van deze rechten. Ook bij een eventuele geluidsoverlast is de huurder ten alle tijden zelf aansprakelijk.
12. AANSPRAKELIJKHEID WEBSITE
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
13. GESCHILLEN
Bij twijfel over de voorwaarden beslist Decomusic ten alle tijden. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.